Agencje zatrudnienia są to niepubliczne insty­tucje rynku pracy świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy w kraju i za granicą, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej i poradnictwa zawodowego.

Działalność agencji zatrudnienia w Polsce jest regulowana głównie poprzez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Działalność agencji zatrudnienia, które prowadzą aktywność w zakre­sie pracy tymczasowej dodatkowo reguluje ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Każdy podmiot działający legalnie musi posiadać certyfikat marszałka województwa (właściwego dla siedziby agencji), potwierdzający wpis do re­jestru podmiotów prowadzących agencje zatrud­nienia. Wykaz agencji znajdziemy na stronach Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia www.kraz.praca.gov.pl.

Czym jest praca tymczasowa?

Praca tymczasowa jest stosunkiem pracy pomiędzy trzema podmiotami: pracownikiem tymczasowym – agencją pracy tymczasowej – pracodawcą-użytkownikiem.

Praca na tych zasadach polega na tym, że pracownik formalnie zatrudniony jest przez agencję pracy tymczasowej, a swoje obowiązki wykonuje u pracodawcy użytkownika. Ta forma współpracy nie łączy bezpośrednio pracowników z pracodawcą użytkownikiem.

Pracownik podpisuje umowę o pracę tylko i wyłącznie z agencją pracy tymczasowej. Z kolei umowa pomiędzy agencją pracy tymczasowej i pracodawcą użytkownikiem, reguluje wszystkie kwestie związane z oddelegowaniem pracowników do pracy.

Kto właściwie jest moim pracodawcą?

Agencja Pracy Tymczasowej zawiera umowę z osobą poszukującą pracy, przez co staje się jej pracodawcą, z tą różnicą, że praca nie jest wykonywana w siedzibie agencji, ale na rzecz i pod kierownictwem innego pracodawcy użytkownika, do którego osoba jest kierowana przez agencję. Skierowanie do pracy następuje zawsze na czas określony.

Z kim załatwiam sprawy formalne?

Wszelkie czynności związane z zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników tymczasowych są po stronie agencji pracy tymczasowej. W związku z tym wnioski urlopowe, zwolnienia lekarskie oraz inne dokumenty usprawiedliwiające nieobecności pracownika w pracy, pracownik jest zobowiązany dostarczyć agencji, natomiast termin urlopu i jego długość uzgadnia z pracodawcą użytkownikiem.

Z kim załatwiam sprawy pracownicze?

Wszystkie sprawy administracyjne przejmuje na siebie agencja pracy tymczasowej, zatem:

 • wypłata wynagrodzeń,
 • odprowadzanie składek ZUS,
 • odprowadzanie podatku

Jak wygląda rekrutacja pracownika tymczasowego?

 1. Rozmowa telefoniczna:
  – oferta pracy,
  – warunki pracy i stawka wynagrodzenia,
  – wstępna weryfikacja predyspozycji kandydata.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna w oddziale
 3. Podpisanie umowy.

Ile czasu zajmują formalności?

Proces rekrutacyjny trwa od kilku godzin do tygodnia.

Jakie dane i dokumenty są konieczne do zawarcia umowy?

Agencja pracy tymczasowej ma prawo wymagać od pracownika podania w kwestionariuszu osobowym danych, potrzebnych do zawarcia umowy. Są to:

 1. imię i nazwisko,
 2. imiona rodziców,
 3. data i miejsce urodzenia,
 4. adres zamieszkania, adres do korespondencji,
 5. wykształcenie,
 6. opis dotychczasowej pracy zawodowej.

Niezbędne do zatrudnienia dokumenty, to:

 • kwestionariusz osobowy,
 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy (dotyczące zatrudnienia w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie),
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje niezbędne do wykonywania danej pracy,
 • orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Jak długo mogę pracować w jednym miejscu?

Ustawa z dnia 9 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z późniejszymi zmianami, określa maksymalny czas, w jakim pracownik tymczasowy może pozostawać w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika. I tak:

 • łączny czas pracy tymczasowej na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika nie może przekroczyć 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy,
 • do okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie okresy oddelegowania pracownika od tego samego pracodawcy użytkownika,
 • nie jest wymagana ciągłość zatrudnienia.

Jak wygląda rozwiązanie umowy?

Rozwiązanie umowy o pracę tymczasową jest możliwe przy zachowaniu okresu wypowiedzenia. W przypadku umów zawieranych na okres 14 dni obowiązuje 3-dniowy okres wypowiedzenia, w przypadku umów powyżej 14 dni – okres wypowiedzenia wydłuża się do 7 dni.

W szczególnych przypadkach możliwe jest rozwiązanie umowy za porozumieniem obu stron.

Kiedy mogę podpisać następną umowę?

Do kolejnego zatrudnienia będzie mogło dojść w momencie pojawienia się kolejnej oferty pracy, zgłoszonej przez tego samego lub innego pracodawcę użytkownika.

Jest to forma współpracy oparta głównie na zamówieniach i potrzebach zatrudnieniowych poszczególnych pracodawców-użytkowników.

Agencje pracy tymczasowej dla pracowników są instytucjami bezpłatnymi, co oznacza, że nie mogą pobierać opłat od osób poszukujących pracy.

Co zrobić, żeby otrzymać świadectwo pracy?

Agencja pracy tymczasowej ma 12 miesięcy na wystawienie świadectwa, co wynika bezpośrednio z Art. 18 Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych:

Art. 18a. [2] 1. Agencja pracy tymczasowej wydaje pracownikowi tymczasowemu świadectwo pracy dotyczące łącznego zakończonego okresu zatrudnienia w tej agencji, objętego kolejnymi umowami o pracę, nawiązanymi w okresie nie dłuższym niż 12 kolejnych miesięcy.

Świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu terminu, o którym mowa w ust. 1. […]

Na wniosek pracownika świadectwo jest wystawiane od razu. W Human&Hunter wszystkie świadectwa są wystawiane w następnym miesiącu po rozwiązaniu umowy, pomiędzy 10. a 28. dniem miesiąca.

Jakie mam prawa?

Pracownik tymczasowy powinien być traktowany tak samo jak pracownicy zatrudnieni w strukturach pracodawcy użytkownika na podobnych stanowiskach. Dotyczy to kwestii związanych z wynagrodzeniem, warunkami socjalnymi, zasadami BHP, odzieżą ochronną itp.

Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania przez pracownika tymczasowego w dyspozycji. Niekoniecznie u tego samego pracodawcy użytkownika.

Prawo do urlopu na żądanie przysługuje pracownikowi tymczasowemu pozostającemu w dyspozycji pracodawcy użytkownika co najmniej 6 miesięcy.